Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helene Bengtsson , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Helene Bengtsson
Titel / Title: Behov hos patienter med cancer som vårdas palliativt i hemmet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar 48 600 personer i Sverige. Av dessa väljer 50-70 % att vårdas palliativt i sitt hem. De patienter som vårdas palliativt har behov av en bra symtomlindring och god kommunikation med vårdpersonal. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka behov patienter med cancer har som vårdas palliativt i hemmet. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie. Sju stycken vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativt innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet av analysen blev nio olika kategorier som visade att patienter med cancer har många olika behov som att vara fri från smärta, att få vara delaktig i sin vård. Slutsats: Att leva med cancer är traumatisk upplevelse som påverkar patientens livskvalitet men även deras dagliga liv.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Cancer, palliative care, Patient, Neoplasms, Needs, Perception, Home Care

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/28/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helen Persson
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: heleneb_2.pdf (384 kB, öppnas i nytt fönster)