Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Isabella Reinholdsson; Christina Åhlund , pp. 40. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Isabella Reinholdsson, Christina Åhlund
chah09@student.bth.se
Titel / Title: Personers upplevelser av att leva med bensår- ur ett socialt perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bensår kan medföra symtom som smärta och nedsatt rörlighet men kan även associeras till olika känslor. Effekten av bensår kan ha en inverkan på personers relationer till andra men det kan också ha en inverkan på deras sociala aktiviteter. Det är betydelsefullt att personer med bensår har ett socialt nätverk där stödjande relationer ingår för att personer ska må bra. Syfte: Beskriva personers upplevelse av att leva med bensår ur ett socialt perspektiv. Metod: En studie genomfördes med en kvalitativ ansats där 16 artiklar hittades i databaserna Cinahl och Pubmed samt två artiklar via manuella sökningar. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 10 stycken artiklar till resultatet som analyserades enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två kategorier framkom efter innehållsanalysen: begränsningar i vardagen samt anpassningar till vardagen. Anledningen till de begränsningar som personerna fick göra var bland annat på grund av de symtom som bensåren medförde. Detta bidrog till att personerna till exempel drog sig undan eller att de upplevde sin situation som förändrad. De anpassningar som personerna gjorde i vardagen var bland annat att välja aktiviteter utifrån deras nuvarande situation. Slutsats: Bensår i sociala sammanhang kunde för personerna medföra att de blev begränsade sig i sin vardag, trots detta fanns det många som anpassade bensåret till sin situation. Då flertal av nuvarande artiklar belyser behandling behövs det mer forskning om hur ett bensår upplevs i sociala sammanhang. Detta då sjuksköterskor ska kunna få en bredare inblick i personernas upplevelser av sitt bensår och inte enbart sin behandling.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bensår, upplevelser, socialt, perspektiv

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8sury7
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
cecilia.fagerstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:


0730884188

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012reinholdsson.pdf (1054 kB, öppnas i nytt fönster)