Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Karlsson; Sara Olofsson; Anneli Sandberg , pp. 36. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Ulrika Karlsson, Sara Olofsson, Anneli Sandberg
gba@bth.se
Titel / Title: Vad väljer din projektgrupp?
Översatt titel / Translated title: What does your project group choose?
Abstrakt Abstract:

Problemområde:
Versionshanteringssystem är utvecklade för att identifiera, kontrollera, rapportera och garantera att förändringarna har blivit rätt implementerade. Versionshantering används för att spara all historik av filer som man använder sig av i projektgrupper. Till exempel kan det användas till att se vilka datum ändringar gjorts, vem som har gjort ändringarna och vilka kommentarer som är skrivna om ändringarna.
Vi har valt att använda oss av två versionshanteringssystem, Windchill ProjectLink och CVS, Concurrent Versions System, för att undersöka om det är så att både projektets storlek och nytta styr valet av versionshanteringssystem.
Hypotes och frågeställningar:
Arbetet bygger på hypotesen: ”Om projektets storlek och nytta av versionshanteringssystem är beroende av varandra så styr det valet av versionshanteringssystem”
Och våra frågeställningar:
• Hur stort är projektet i antal timmar och personer?
• Hur många moment behövs för varje inre funktion?
• Vilka inre och yttre funktioner påverkar valet av versionshanteringssystem?
Genomförande:
Kontakt togs med åtta stycken projektgrupper som använder sig av Windchill ProjectLink eller CVS och intervjuer gjordes med dem. En egen undersökning har gjorts där vi mäter antal moment på varje funktion i versionshanteringssystemen. Genom intervjuer och vår egen undersökning fick vi reda på uppgifter som gör att vi kan besvara hypotesen med hjälp av frågeställningarna.
Slutsats:
Storleken och nyttan är inte beroende av varandra så att det styr valet av versionshanteringssystem. I och med detta stämmer inte vår hypotes.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Area of problems:
Version control systems are developed for identification, to control changes, to guarantee that changes are implemented correctly and to report changes. Version control systems are used to save all history of different types of files that are used in the project group. For example, it can be used to check which dates the changes were made, by whom the files are modified and which comments are written about the changes.
We have chosen two version control systems: Windchill ProjectLink and CVS, Concurrent Versions System, to examine whether both size and benefit of the project control the choice of version control system.
Hypothesis and questions:
The thesis is based upon the hypothesis:” If the projects size and benefit of version control system are depending on each other then they are controlled by the choice of version control system.”
And our questions:
• Which size are the project, number of hours and persons?
• How many elements are used for each inner function?
• Which internal and external functions affect the choice of version control system?
Realization:
Contact where made with eight project groups that are using Windchill ProjectLink or CVS and conducted interviews with them. An investigation where made where we measured the elements on every version control system. Through the interviews and our own investigation we found the information so we could answer the hypothesis by the questions.
Conclusion:
The size and the benefit are not depending on each other so they are not controlled by the choice of version control system. Therefore we reject our hypothesis.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: CVS, Windchill ProjectLink, Versionshantering, Projekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Gustafsson
ggu@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: vad väljer din projektgrupp.pdf (388 kB, öppnas i nytt fönster)