Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Patrick Bacou; Oskar Lönnberg , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Patrick Bacou, Oskar Lönnberg
pabg09@student.bth.se, oslo09@student.bth.se
Titel / Title: Att vårda patienter med HIV/AIDS - Sjuksköterskors upplevelser
Översatt titel / Translated title: Caring for patients with HIV/AIDS - Nurses' experiences
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Human Immunodeficiency virus (HIV) och Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) är en obotlig sjukdom där prevalensen har ökat de senaste åren. Sjukdomen angriper immunförsvarets celler och utan behandling leder den till en säker död. Sjukdomen sprider rädsla och är förknippad med stigmatisering och diskriminering runt om i världen. Studier visade att patienter kände sig diskriminerade av vårdpersonal, samtidigt som andra studier visade att sjuksköterskor upplevde sig rädda och hade en ovilja att vårda. I en god vård och vårdrelation skall sjuksköterskor värna om patientens välbefinnande. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS. Metod: Studien baserades på en kvalitativ litteraturstudie av nio artiklar. Resultat: Resultatet delades in i tre kategorier och sju underkategorier. Kategorierna som framkom i resultatet var; att vara känslomässigt involverad, erfarenhet ökade förståelsen och rädsla för smitta. I studien framkom det olika upplevelser som påverkade vårdrelationen både negativt och positivt. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde ett starkt engagemang i vårdandet av patienter med HIV/AIDS. Det var även viktigt att bilda en god relation till patienterna för att möjliggöra en god vård. Den nära relationen kunde ge upphov till lidande då patienter blev svårt sjuka eller avled. Sjuksköterskor upplevde även att erfarenhet ökade deras kunskap och attityd mot sjukdomen. Upplevelser av rädsla framkom och gav upphov till sämre vård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: HIV, AIDS, Sjuksköterskor, upplevelser, vårdrelation, vårdandet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8srlvx
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
peter.petersson@bth.se
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012bacou.pdf (596 kB, öppnas i nytt fönster)