Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Phetphirun Baolorphet; Emma Köpmans , pp. 63. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Phetphirun Baolorphet, Emma Köpmans
Titel / Title: Är preoperativ kroppstvätt effektivt mot sårinfektioner - finns evidens?
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den postoperativa sårinfektionen är den mest förekommande komplikationen för patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Preoperativ kroppstvätt har funnits sedan 1800-talet i Sverige, trots detta insjuknar tusentals patienter årligen på grund av postoperativa sårinfektioner. Negativa konsekvenser framkommer för både patienten och sjukvården i form av extra vårdtid, lidande och kostnad. Syfte: Avsikten med studien var att undersöka om det finns evidens för att preoperativ kroppstvätt reducerar postoperativa sårinfektioner. Metod: En strukturerad litteraturstudie genomfördes som grundade sig på tolv vetenskapliga studier med kvantitativ ansats varav två är översiktsartiklar. De inkluderade artiklarna påträffades i CINAHL, MEDLINE, PubMed och Cochrane Database for Systematic Reviews. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis bedömningsprotokoll och analyserades enligt SBU:s evidensgraderingssystem GRADE. Resultat: Det finns flera olika antiseptiska medel som används vid kroppstvätt. Resultatet visade att Klorhexidin som desinfektionsmedel hade en stark evidens för reducering av postoperativa sårinfektioner. Slutsats: Evidens för kroppstvätt med Klorhexidin kan utgöra ett viktigt underlag som underlättar för sjuksköterskans kunskapsutveckling och informationsutbytet till patienten. Sjuksköterskans agerande utifrån evidensbaserad kunskap kan bidra till att patienten inser vikten av att utföra en noggrann kroppstvätt vid förebyggandet av postoperativa sårinfektioner.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: desinfektionsmedel, evidens, kroppstvätt, preoperativ, omvårdnad, SSI

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ssmhn
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Stina Valdenäs
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012baolorphet.pdf (967 kB, öppnas i nytt fönster)