Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annelie Palmquist , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Annelie Palmquist
Titel / Title: Fibromyalgi - Kvinnors upplevelser av vardagen med sjukdomen fibromyalgi
Abstrakt Abstract:

Kvinnor med fibromyalgi upplever att deras livssituation blir förändrad i samband med sjukdomen och den påverkar både fysiskt, psykiskt och socialt. Många kvinnor upplever att personer i deras närhet inte tar deras sjukdom på allvar då de inte ser sjuka ut. Kvinnor med fibromyalgi kämpar varje dag mot osynliga symtom som begränsar deras dagliga liv. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av vardagen med sjukdomen fibromyalgi. Metoden som har använts är litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studien består av tio artiklar analyserade med kvalitativ metod. Innehållsanalysen av artiklarna utfördes enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att kvinnor får lära sig anpassa sitt liv och sin vardag efter sjukdomen. De klarar inte av att utföra dagliga aktiviteter i samma utsträckning som innan sjukdomen debuterade. Deras relation till familj, vänner och arbete förändras då sjukdomens symtom medför att de inte har kraften eller orken att vara socialt engagerade eller fortsätta jobba. Då okunskap om upplevelserna runt sjukdomen bidrar till att kvinnor känner sig missförstådda och misstrodda, behövs mer forskning i ämnesområdet. Genom att aktivt lyssna på personer med FM kan kanske förståelsen för deras livsvärld öka.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Fibromyalgi, kvinnor, upplevelser, lidande, välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ja5nh
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011palmquist.pdf (409 kB, öppnas i nytt fönster)