Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katarina Wall , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Katarina Wall
katarinawall@hotmail.com
Titel / Title: Kvinnans upplevelse av sin identitet efter en mastektomi
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Antalet mastektomier har ökat varje år i Sverige. En kvinna kan behöva genomgå en mastektomi vid behandling av bröstcancer eller på grund av förhöjd risk för insjuknande i bröstcancer. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnans upplevelser avseende sin identitet efter genomgången mastektomi. Metod: Litteraturstudie som baserades på åtta artiklar med kvalitativ metod. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av metod för manifest innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom av innehållsanalysen: jaguppfattning, kroppsuppfattning och kvinnlighet. Kvinnan hade svårt att anpassa sin identitet till sin förändrade kropp. Hennes kroppsuppfattning var oftast negativ och hon kunde känna sig som ett monster. Känslan av kvinnlighet minskade eller försvann i och med mastektomin. Slutsats: Kvinnans identitet påverkades i alla högsta grad efter en genomgången mastektomi. Varje kvinna är en unik individ och påverkas därför också olika mycket av en mastektomi. Genomgående påverkades kvinnans upplevelse av att känna sig annorlunda samt hennes upplevelse av att inte längre känna sig kvinnlig.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Identitet, kvinnor, mastektomi, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8uqcwz
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
cecilia.fagerstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012wall.pdf (808 kB, öppnas i nytt fönster)