Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Dennis Nielsen; Åke Svensson , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Dennis Nielsen, Åke Svensson
willepille82@gmail.com
Titel / Title: Hur kan personer med övervikt eller fetma uppleva möten med hälso- och sjukvårdspersonal? - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Antalet personer med övervikt och fetma ökar världen över. För personer som lider av övervikt eller fetma ökar risken för följdsjukdomar således är det vanligt att denna grupp har täta kontakter med hälso- och sjukvården. För att kunna ge bästa möjliga vård krävs kunskap och förståelse för deras upplevelse, något som bäst återfinns hos patienterna. Syfte: Denna studie syftar till att belysa hur personer med övervikt eller fetma kan uppleva möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie, och åtta vetenskapliga artiklars kvalitativa resultat analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Personer med övervikt eller fetma kunde uppleva att de blev verbalt kränkta, diskriminerade, och att de inte fick stöd av hälso- och sjukvårdspersonalen. Slutsats: Tolkningen av resultatet utifrån dessa åtta vetenskapliga artiklar indikerar att personer med övervikt eller fetma kan genom sina upplevelser uppleva ett onödigt vårdlidande och detta skulle kunna leda till att de avstår från att söka vård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Patient, fetma, upplevelser, övervikt, bemötande, hälso-, och, sjukvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qbu7k
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/08/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Monika Nilsson
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Erik dahlbergs gata 29a, 25439 Helsingborg

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011nielsen.pdf (480 kB, öppnas i nytt fönster)