Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Mathisson; Anna Ekman , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Christian Mathisson, Anna Ekman
Titel / Title: Bemötandet av känslomässiga påfrestningar och vårdlidande i den somatiska sjukvården
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Enligt flera artiklar och böcker påvisas det ständigt att många människor som vistas på sjukhus blir bortglömda, vare sig det är avsiktligt eller ej. Många av studierna hänvisar till att känslomässig oro hos patienter kan gå oupptäckt under lång tid och att inte ens välutbildade personal kan uppmärksamma det. Detta visar på hur svårt det är att avläsa den känslomässiga faktorn hos människor vid de olika mötena. Människor reagerar olika och dessa reaktioner kan ta sig skilda uttryck. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva/belysa hur personalen och patienten ser på vårdlidandet och de känslomässiga påfrestningar som kan uppstå vid mötet med den somatiska sjukvården. Metod: En litteraturstudie valdes utifrån fem vetenskapliga artiklar. Garneheim och Lundmarks analysmetod valdes för att granska de artiklar som kom att ingå i arbetet. Resultat: Vårdpersonalen behöver ytterligare kunskap för att se utöver symtomen och mer till patienten i helhet. Det fodras att ha en god kunskap i etik, moral, självdisciplin och självkännedom för att bättre kunna vårda patienten. Diskussion: Detta är ett ämne som berör många människors förmåga att kunna se över sin profession och vårda hela individen. Detta är ett ämne som vi båda känner att det finns mer att forska om och ytterligare information behövs spridas.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Vårdpersonal, patient, känslomässiga förändringar, vårdlidande, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 7b_bemotandet_av_kanslom_ht05.pdf (1209 kB, öppnas i nytt fönster)