Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Frinäs; Agneta Virdelo , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Karin Frinäs, Agneta Virdelo
Titel / Title: Två kvinnors beskrivning av anorexia nervosa - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat bland ungdomar sedan 1990-talet och cirka en procent av kvinnorna mellan 12-25 år lider av anorexia nervosa. Sjukdomen karakteriseras av en förvrängd kroppsuppfattning samt en sjuklig strävan att gå ned i vikt. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa två kvinnors beskrivning av sjukdomen anorexia nervosa. Metod: En litteraturstudie baserad på två självbiografiska böcker som analyserats med innehållsanalys för kvalitativa studier. Resultat: I resultatet framkom att kvinnorna hade en skev kroppsuppfattning och att deras ångest ökade i samband med måltider och för lite motion. Kvinnornas vardag präglades av dagliga tvångstankar och kontrollbehov och de svälte sig för att bli sedda och få uppmärksamhet. Lidandet kvinnorna gav uttryck åt var känslor av ensamhet, rädsla och skuld. Slutsats: Vår slutsats visar att kvinnorna gav uttryck för många olika tankar och handlingar som innebar ett lidande under deras sjukdomsperiod med anorexia nervosa. Det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammar patienter med anorexia nervosa och skaffar mer kunskap om sjukdomen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anorexia, nervosa, kvalitativ, kvinnor, lidande, skev, kroppsbild, ångest

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: karinf_agnetav.pdf (147 kB, öppnas i nytt fönster)