Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ndey Haddy Jammeh , pp. 40. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Ndey Haddy Jammeh
jammehhaddy@yahoo.com
Titel / Title: ”Jag är inte min sjukdom” - HIV- och AIDS-patienters upplevelse av mötet med sjukvårdspersonal - En litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: HIV-and AIDS-patients experience of meeting with health care personnel
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Human Immunodeficiency virus (HIV) och Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) är en obotlig sjukdom som fortsätter att öka över alla världsdelar. Att leva med HIV och/eller AIDS är inte lätt i dagens samhälle och livskvaliteten hos de flesta individer som är bärare av sjukdomen påverkas. Sjukvårdspersonalen spelar en stor roll i behandlingen av HIV- och AIDS. Sjukvårdspersonalen sätt att möta patienter med sjukdomen kan påverka patienternas upplevelse av vården. Det är därför av stor värde att undersöka hur patienter med HIV- och/eller AIDS upplever mötet med sjukvårdspersonalen.
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med HIV- och/eller AIDS upplever mötet med sjukvårdspersonal.
Metod: Studien är en strukturerad litteraturstudie. Studien baserades på en kvalitativ metod bestående av åtta vetenskapliga artiklar med en manifest innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade att patienter med HIV- och/eller AIDS hade både positiva och negativa upplevelser i samband med mötet med sjukvårdspersonalen. Några patienter upplevde god vård, relation och möte på en specialistmottaggning. Andra patienter upplevde sig accepterad för vilka de är. Resultatet visade att patienterna hade mest negativa upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen på grund av att de stigmatiserades på grund av sin sjukdom och sexuell läggning, sjukvårdspersonalens negativa attityder och beteende samt på grund av okunskap hos sjukvårdspersonalen.
Slutsats: De flesta patienter som är bärare av HIV- och/eller AIDS möter stigma och diskriminering inom hälso- och sjukvården för ofta. Studiens resultat visade att orsaken till merparten av de negativa upplevelserna härrör från sjukvårdspersonalens brist på kunskap och/eller förutfattade meningar rörande dessa patienter. Mer forskning ur ett patientperspektiv samt kunskap och utbildning om sjukdomen behövs för att sjukvårdspersonalen skall kunna möta denna patientgrupp på bästa möjliga sätt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: HIV, AIDS, patient, upplevelse, mötet, sjukvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-929dm7
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/21/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
lena.kransberg@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

+46 73 983 10 28

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012haddyjammeh.pdf (513 kB, öppnas i nytt fönster)