Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tove Mantzakanis; Dawid Malesa , pp. 52. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Tove Mantzakanis, Dawid Malesa
Titel / Title: Elektronisk handel mellan privat och offentlig sektor
Översatt titel / Translated title: Electronic commerce between the private and the public sector
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: Elektronisk handel mellan privat och offentlig sektor

Författare: Dawid Malesa, Tove Mantzakanis

Handledare: Henrick Gyllberg

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng

Syfte: Vårt syfte med denna rapport är att kartlägga de faktorer som hindrar näringslivets införande av e-handel med den offentliga sektorn för att kunna identifiera vilka problemområden som bidrar till att den privata sektorns anslutning till e-handel med offentlig sektor inte fått förväntad genomslagskraft. Vi kommer att undersöka dessa faktorer ur tre olika perspektiv, offentlig sektors, näringslivets leverantörer samt systemleverantörernas.


Metod: Vi baserar vårt arbete på litteraturstudier av forskningsområdet samt insamling av empirisk data genom intervjuer med representanter från offentlig sektor, leverantörer till offentlig sektor och systemleverantörer.
De genomförda intervjuerna är av kvalitativ karaktär och utgör det material som ligger till grund för analys och slutsatser.

Slutsatser: Efter denna genomförda undersökning kan vi konstatera att de problemområden som är orsak till att införandet av e-handel mot offentlig sektor inte fått förväntad genomslagskraft kan identifieras som följer;

• Organisatorisk struktur inom offentlig sektor
• Teknisk infrastruktur inom både den offentliga sektorn och den privata
• Anslutningstiden
• Avsaknaden av standarder
• Avsaknad av kundkrav från offentlig sektors sida
• Brist på mognad för ett införande både inom den offentliga sektorn och den privata
• Informationsspridning inom samt mellan de tre aktörerna

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Elektronisk handel, SFTI, offentlig sektor, elektronisk affärskommunikation, EDI

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00