Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Fagerberg; Ulrika Larsson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Anna Fagerberg, Ulrika Larsson
Titel / Title: Sjuksköterskans bedömningar av postoperativ smärta - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Den postoperativa perioden börjar direkt efter operationen. Sjuksköterskan har ett ansvar att tillgodose patientens fysiologiska och psykologiska behov och sjuksköterskan behöver också ha kunskap om att obehandlad smärta kan ge negativa följder för patientens tillfrisknande. syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan bedöma postoperativ smärta samt vad dessa bedömningar kan baseras på. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ design. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys för att finna essensen i artiklarnas resultatdelar. Artiklarnas resultat kunde tolkas att förstås under tre kategorier som berörde hur sjusköterskorna kunde bedöma postoperativ smärta Dessa var baserade på objektiva faktorer, verbala faktorer, och typologi, medan två kategorier berörde vad dessa bedömningar kunde baseras så som sjuksköterskans erfarenhet och kunskap samt även på de samt rutiner och policy som fanns för postoperativ smärtbedömning. Slutsatser som kan dras utifrån denna litteraturstudie indikerar att det finns behov av mer forskning kring postoperativ smärtbedömning och att sjuksköterskans yrkeserfarenhet, attityd samt teamarbete har en avgörande betydelse vid bedömningen av postoperativ smärta.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: objektiv, smärtbedömning, omvårdnad, typologisk, smärtbedömning, verbal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catrin Berglund-Johansson
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annaf_ulrikal.pdf (170 kB, öppnas i nytt fönster)