Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josefin Åkerlind; Maria Persson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Josefin Åkerlind, Maria Persson
Titel / Title: Äldre och djur - Husdjurens påverkan på äldre demenssjuka människor, på särskilt boende
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Människan har omgivit sig med husdjur sedan lång tid tillbaka, och är än idag en del av många människors vardag. Tidigare forskning har antytt att husdjur i vårdsammanhang har genererat positiva effekter. Syfte: Syftet med denna studie var att, ur vårdarens synpunkt, undersöka hur husdjur påverkar äldre demenssjuka människor, på särskilt boende. Metod: En litteraturstudie baserad på sex vetenskapliga artiklar, som bearbetades med inspiration av Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Resultat som framkommit var bland annat att problembeteenden och otrygghetsyttringar minskade, puls - och blodtrycksvärden sjönk, samt sömn och sociala funktioner förbättrades. Resultatet indikerar på att hälsan för demenssjuka förbättrades till följd av djurterapi. Konklusion: Studiens resultat tyder på att djurterapi kan ha en positiv betydelse för demenssjukas hälsa. Hälsovinster av djurterapi skulle även kunna ha betydelse för läkemedelskonsumtionen hos denna patientgrupp. Forskning inom detta ämne skulle behöva utvidgas.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Demens, djurterapi, husdjur, hälsa, särskilt, boende

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Krona
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: josefina_mariap_2.pdf (398 kB, öppnas i nytt fönster)