Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronica Birbiglia; Camilla Jansson , pp. 62. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Veronica Birbiglia, Camilla Jansson
Titel / Title: Chefskapets betydelse för etablerandet av en lärandemiljö - Livslångt lärande i pedagogisk verksamhet
Översatt titel / Translated title: Manager’s importance to establish a learning environment – Lifelong learning in pedagogical business
Abstrakt Abstract:

Dagens ledord skulle kunna sägas vara förändring. Medarbetare börjar och slutar sina anställningar, verksamheter omorganiseras, nya företag etableras och gamla kommunala funktioner avknoppas och blir privata. En annan kultur tar plats där medarbetarnas lärande och utveckling ses som ett av företagens viktigaste konkurrensmedel och blir därigenom något att fokusera på, synliggöra och utveckla. Vikten av en gynnsam lärandemiljö för medarbetarna står därför i centrum för att möjliggöra för deras livslånga lärande. Med utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet samt hur förutsättningar för lärande uppstår och skapas blev syftet med studien således att få förståelse för chefens betydelse för lärandemiljön på en nyetablerad arbetsplats. Studien genomfördes på ett företag med två nystartade förskolor där deltagarna utgjordes av två chefer och deras medarbetare. Undersökningen utgick från en etnografisk ansats där materialinsamlingen till största del baserades på deltagande observationer men där även loggböcker samt djupintervjuer med cheferna användes som kompletterande metoder. Resultatet visade att chefens medvetenhet om samt förståelse och engagemang för medarbetarnas lärande på arbetsplatsen är av största vikt för att en lärandemiljö ska kunna skapas samt att goda relationer och öppen kommunikation har stor betydelse för att få trygga och delaktiga medarbetare.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Chefskap, delaktighet, förskola, informellt lärande, livslångt lärande, lärandemiljö, nyetablerad arbetsplats, självetnografi, trygghet, vardagslärande

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8rqnjy
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 02/22/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Fredriksson
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012birbiglia.pdf (389 kB, öppnas i nytt fönster)