Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Östling; Nima Torkaman , pp. 59. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Peter Östling, Nima Torkaman
peterostling_3@hotmail.com
Titel / Title: Leadership education in Sweden 2010 and its connection to current values - an institutional approach
Översatt titel / Translated title: Ledarskapsutbildningen i Sverige 2010 och dess koppling till rådande värderingar - ett institutionellt perspektiv
Abstrakt Abstract:

This study is a comparative study with the purpose of connecting the Swedish leadership education with the current social values. By utilizing a historical as well as a broad theoretical perspective we wish to create a clear understanding of the current market. The study made use of both the quantitative and the qualitative research methodologies through the use of interview. Ten of the most prominent leadership educators in the Swedish business sector were interviewed to gain credible insight as they account for over half of the Swedish leadership education market. Educators were asked questions about the content of their leadership courses, their assessment of social values in the Swedish workplace, connections between the concepts in their leadership courses and Swedish social values, and how these factors influenced their leadership education. The Swedish social values influencing leadership education within the researched companies were stability, justice and equality, participation, and individuality, in congruence with the secondary data collected from extensive research.
The awareness of situational-based leadership was very high and the concept was used frequently. In relation to other discussed concepts such as value based leadership and transformational leadership, situational-based leadership is the dominating concept among leadership topics. The stated current values are also very well suited with situational-based leadership. It was noted however, that situational-based leadership and its supporting models and theories aim to create self-motivated people towards self-actualization at work; and such values were seldom expressed in the secondary data describing social values. The most empowering force behind this situation was the requirements directly made by the customer and requirements carrying values of society. The results were also analyzed within an institutional theory context based on the obvious homogeneity in the results.
We concluded that there was a strong sense of isomorphism and with such strong patterns in behavior we can accurately state that the field of leadership education is an institutional field. Furthermore, the study depicted a gap within Swedish leadership education, between a pervasive focus on institutional maintenance, and a growing need for flexibility and innovation in the modern international marketplace. Business leaders are struggling to balance self-actualization in the business workplace with their own and subordinate Swedish social values. After three decades the Swedish interpretation of situational-based model is still the most prominent and dominant idea.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna studie syftade till att analysera det svenska ledarskapet, baserat på utbudet av ledarskapsutbildning på marknaden, med nuvarande sociala värderingar. Vidare syftade den till att undersöka innehållet med fokus på att definiera gemensamma nämnare som dominerande koncept, metoder och modeller. Därtill var syftet att förklara den beskrivna situationen genom tillämplig, här, institutionell teori. Genom användningen av ett historiskt såväl som ett brett teoretiskt perspektiv ville författarna skapa en tydlig inifrånförståelse av ämnesområdet, den aktuella marknaden, dess bakgrundfaktorer och rådande dynamik, samt också återge tillhörande fördjupade kunskaper inom ämnet ledarskap . Studien använde sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder och tekniker. De tio största leverantörerna baserat på omsättning av ledarskapsutbildning valdes ut för intervju. Tillsammans svarade de för mer än halva marknaden. Leverantörerna fick frågor om innehållet i deras ledarskapsutbildningar, deras bedömning av sociala värderingar i det svenska arbetslivet, kopplingen mellan begreppen i sina ledarskapsutbildningar och dessa svenska sociala värderingar och hur dessa och andra faktorer påverkat deras ledarskapsutbildning.

Respondenterna angav sammanfattningsvis och heterogent stabilitet, rättvisa och jämlikhet, delaktighet och individualism, som de svenska värderingar som de kände igen arbetslivet och kunderna i och som de lutade sina program på. Dessa stämmer väl överens med den sekundära data som redovisades i uppsatsen med stöd i omfattande forskning. Medvetenheten om situationsanpassat ledarskap var mycket hög och begreppet liksom modellen användes genomgående. I förhållande till andra diskuterade koncept som värdebaserat ledarskap och transformerande ledarskap var situationsanpassat ledarskap den ännu tydligt dominerande idén inom området ledarskapsutbildningar i Sverige 2010. Angivna aktuella värderingar är också att anse väl lämpade med det situationsanpassade ledarskapet. Det konstaterades dock i en utvecklande diskussion att det situationsanpassade ledarskapet med dess stödjande modeller och teorier syftar till att skapa självgående människor drivna av självförverkligande i arbetet, dock sådana värden kom sällan till uttryck varken i primär- eller sekundärdata. Den mest påverkande variabeln bakom denna situation var de krav som direkt ställdes av kunderna, vilka i sin tur kan anses ha en direkt förankring med redovisade värderingar för samhället som sådant. Resultaten analyserades också inom ramen för institutionell teori baserat på den tydliga homogeniteten i resultaten.

Författarna drog slutsatsen att det fanns ett starkt inslag av isomorfi med så gemensamma starka mönster i beteende och resonemang samt agerande att vi kunde fastslå att ledarskapsutbildning är ett institutionellt område. Efter tre decennier av tillväxt och dominans var den svenska tolkningen av det situationsanpassade ledarskapets modell fortfarande den mest framträdande och dominerande idén. På ytan väl vilandes på den svenska värdegrunden men på djupet endast på marginalen. Värderingarna och villkoren som anses prägla tillväxt, företagande och innovation och som är framgångsfaktorer i näringslivet, var knappt skönjbara och svenska ledare har att brottas med inte bara underordnades värderingar i motsatt riktning utan även med sina egna. Tolkningen av det situationsanpassade ledarskapet liksom dess dominans är enligt studien ett uttryck för denna förändringsovilja och bekräftar innovationslösheten. Allt sammanhållet i ett stark vidmakthållande institution som återskapar sig själv löpande och uppenbarligen mycket effektivt.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: ledarskap, ledarskapsutbildning, situationsanpassat ledarskap, värderingar, institutionell teori, isomorphism

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8lyc5d
Program:/ Programme Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Registreringsdatum / Date of registration: 09/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
Examinator / Examiner: Urban Ljungquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0709918557

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011torkaman.pdf (422 kB, öppnas i nytt fönster)