Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Salomonsson; Emilia Cederholm , pp. 19. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Caroline Salomonsson, Emilia Cederholm
Titel / Title: Ett liv med hiv - En litteraturstudie om erfarenheter av att leva som hivpositiv i Sverige
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Hiv, humant immunbristvirus, har en särställning i samhället när det gäller tabubelagda sjukdomar. Fortfarande finns det mycket okunskap om hiv, detta kan yttra sig som att samhället, på grund av okunskap, ställer personer med hiv utanför gemenskapen. Genom att ställas utanför gemenskapen kan personer med hiv uppleva känslor av skam inför sig själv och sin sjukdom. Syfte: Syftet med studien var att belysa livsvärlden för personer med hiv. Metod: En litteraturstudie av två självbiografiska böcker som analyserades med kvalitativ metod. Inspiration för analysen inhämtades av Dahlbergs (1997) beskrivning av metod för bearbetning av data. Denna metod användes för att få en djupare förståelse av texterna samt att frambringa det uttalade och det outtalade i texterna. Resultat: I resultatet framkom en huvudkategori En förändrad livsvärld, till denna huvudkategori återfanns sedan två subkategorier En förändrad självuppfattning och Förändrade relationer till andra. I resultatet framkom att personer med hiv upplever ett utanförskap på grund av sin sjukdom. Personer med hiv hade en förändrad kroppsuppfattning vilket förstärkte känslorna av att vara sjuk. Relationer till andra människor blev förändrade och de upplevde att människor i deras närhet var ett stort stöd för dem. Slutreflektion: Människor i närheten av en person med hiv utgör en viktig del i dennes liv. Dennes välbefinnande är beroende av andra människors acceptans inför sjukdomen. Som sjuksköterska är det av stor vikt att möta dessa patienter med respekt och utan fördomar.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hiv, livsvärld, självuppfattning, relationer, utanförskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/01/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carolines_emiliac.pdf (98 kB, öppnas i nytt fönster)