Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anette Karlsson; Minna Tossavainen , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Anette Karlsson, Minna Tossavainen
Titel / Title: Beröringens betydelse för äldre människors välbefinnande
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Litteratur och tidigare studier tyder på att människor behöver fysisk beröring. Äldre personer blir sällan fysiskt berörda. Detta gäller särskilt personer i någon form av vårdande situation. En äldre person som inte får tillräckligt med beröring kan uppleva minskad livskvalitet. Syfte: Vilken betydelse har fysisk beröring för välbefinnandet hos äldre människor? Delsyfte: Har beröring positiva och eller negativa effekter för välbefinnandet? Metod: En litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som har analyserats och bearbetats med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalysmetod. Med hjälp av denna metod bildades tre huvudkategorier och fyra underkategorier. Huvudkategorierna var: beröringens betydelse för välbefinnandet, skillnader i välbefinnandet beroende på vem som berör - sett ur genusperspektiv och vårdpersonalens uppfattning om hur beröring påverkar patientens välbefinnande. Underkategorierna var: upplevelse av välbefinnande, positiva effekter, upplevelse av obehag och negativa effekter. Resultat: De flesta personer i studierna visade ökad upplevelse av välbefinnande vid beröring. Det framkom även, att den vårdande relationen hade betydelse för hurvida personen upplevde beröringen, om personen upplevde välbefinnande eller obehag. Slutsats: Beröring har stor betydelse för upplevelse av välbefinnande. Det är av stor vikt att ha i åtanke att beröring kan innebära stora övertramp på den enskilda individens revir. Detta kan upplevas som integritetskränkande för individen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Touch, care, elderly, taktil massage, well-being

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: beroringens_betydelse_for_aldre_manniskor_vt06.pdf (2142 kB, öppnas i nytt fönster)