Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Selvira Zajic , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Selvira Zajic
Titel / Title: Visa att du bryr dig! Att belysa kvinnors upplevelse av sjukvårdspersonalens stöd vid missfall
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Det är vanligt med missfall i tidig graviditet och cirka 15 % av alla graviditeter avslutas med ett missfall de första 12 veckorna. Kvinnor upplever stor sorg vid missfall och sjukvårdspersonalens stöd har en stor inverkan på patienternas upplevelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnornas upplevelse av sjukvårdspersonalens stöd vid missfall. Metod: Den metod som användes var en litteraturstudie med granskning av artiklar med kvalitativ metod. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier empati, brist på omsorg och information. Majoriteten av kvinnorna upplevde att personalen inte visade empati och de kände sig ensamma och lämnade av sjukvårdspersonalen. Brister i informationen och förklaringar kunde också ses. Slutsats: Det fanns brister i stödet som gavs till kvinnor vid missfall. Det bristande stödet resulterade i ett lidande och en dålig vårdupplevelse. Vidare forskning bör göras för att en förbättring ska se i hur sjukvårdspersonalen stödjer kvinnor som genomgår missfall.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Missfall, Omvårdnad, Sjukvårdspersonal, Stöd

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8srld2
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Stina Valdenäs
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012zajic.pdf (527 kB, öppnas i nytt fönster)