Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Åsander , pp. 85. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Hanna Åsander
Titel / Title: Skärva - historiska spår och framtida möjligheter
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet Skärva - historiska spår och framtida möjligheter, inleds
med en diskussion om vad ett hållbart stadsbyggande är och vad det kan
innebära för landskapet som ligger strax utanför staden. Skärva är en sådan
plats som ligger nära både Karlskrona och Nättraby. Det går att se en trend
i att många flyttar utanför staden och bygger hus. I Karlskrona finns det
i dagsläget områden som Verkö, Bastasjö, Skillingenäs och Skärva by där
det byggs nytt. Människor vill ha närheten till naturen, men ändå jobbar få
av dem som bor på landsbygden med traditionellt jordbruk. Det är många
som pendlar till Karlskrona eller Ronneby till sina jobb eller skolor.
Hur bör då ett område som Skärva nyttjas i framtiden?
Det finns tendenser till att människor som bor i de nybyggda områdena
utanför staden vill skärma av sig och inte ha ännu fler som bor alldeles intill.
Det var exempelvis tydligt i samrådsredogörelsen för den nya detaljplanen
Stora Vörta 1:72. Det är ett nyplanerat bostadsområde precis intill Skärva
by där vissa boendes yttranden kan sägas handla om NIMBY (Not In My
Backyard) dvs. bygg gärna, men inte precis där jag bor. En fråga att ställa
sig då är: Kan det vara läge att sätta ett stopp för mer utbyggnad av
landsbygden, eller går det att förtäta i viss grad?
Skärva förknippas kanske mest med herrgården som är del av världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona. Herrgården är byggnadsminnesförklarad och en
byggnad med arkitektoniska särdrag som ligger omgiven av ädellövskog
och har vacker utsikt över Danmarksfjärden. Ett naturreservat angränsar
till herrgården och totalt består det av ett 240 hektar stort mark- och
vattenområde som är ett populärt utflyktsmål och har stor betydelse för
friluftslivet.
För att kunna avgöra vad som bör ske med markanvändningen för hela
Skärvaområdet i framtiden genomförs i det här examensarbetet en
genomgående analys för en mängd olika delaspekter. Det utmynnar i
ställningstaganden som sedan diskuteras vidare i en planeringsdiskussion,
där frågor som turistnäringens möjligheter för att ge området ett uppsving
tas upp och huruvida det går att rikta nya boendemiljöer mot olika
målgrupper. En diskussion kring om landskapet drabbas av ett sönderfall
eller läkning genom olika åtgärder avslutar diskussionskapitlet.
Slutligen presenteras utifrån författarens synsätt ett planförslag där en
övergripande struktur visar på hur det skulle kunna vara möjligt att både
bevara den rika kultur- och naturmiljön samtidigt som det går att göra
tillägg i bebyggelsen, utan att det ska behöva komma åsikter om att det
är mark som används för annat. Föreslagen bebyggelse hamnar nämligen
främst på mark som består av impedimentsytor, ytor som har blivit över
när väg och järnväg dragits fram. Skärvaområdet består till stora delar
av bortglömda och till viss del oupptäckta marker. Att använda sig av
historiska kartor för att hitta gamla vägsträckningar och andra strukturer
är ett sätt som använts i analysdelen för att ge idéer till var ny bebyggelse
och infrastruktur i framtiden kan få utvecklas.
Vattendrag, skogsbryn och stenmurar bidrar, tillsammans med andra
element, till att forma vackra platser. Med planering går det att se till att
naturens egen skönhet inte går förlorad. Det ges idéer för hur det går
att återupptäcka landskapet. Det kan ske genom förbättrad information
och ett utökat stig- och vägnät i området. Fler människor skulle ges en
möjlighet att upptäcka det historiska landskapet och fler markerade leder
i området kan bidra till att olika målgrupper med skilda intressen lättare
kan samsas.
Ett av huvudsyftena med examensarbetet har varit att ge inspiration åt
kommunens översiktsplanearbete. Kanske kan tankar och synsätt som
genomsyrar detta arbete bidra till ett nytt sätt att se på Skärva.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Skärva, impedimentsyta, E22, barriär landsbygden, herrgårdsmiljö, kulturmiljö, världsarv, struktur, rörelsemönster, turismnäring, landskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund
claes-ake.kindlund@telia.com
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00