Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Wahlqvist , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Caroline Wahlqvist
Titel / Title: Kvinnors känslor efter inducerad abort.
Abstrakt Abstract:

Inom EU är det tillåtet att göra abort som högst upp till den 24 graviditetsveckan men Sverige är det enda land i Europa som tillåter fri abort upp till den 18 graviditetsveckan. Avbrytande av havandeskap får endast ske innan fostret utvecklats så pass mycket att det anses vara livsdugligt utanför kvinnans kropp. De olika typerna på inducerad abort är medicinsk abort och kirurgisk abort. Eftersom varje kvinna har sin egen bakgrund och är olika sårbar vill författaren med denna studie undersöka kvinnors känslor efter inducerad abort för att skapa en förståelse för vilka känslor som upplevs då känslor kan skilja sig från person till person, och för att abort i dagens samhälle är vanligt förekommande. Syftet med denna studie var att få en förståelse om kvinnors känslor efter inducerad abort. En litteraturstudie med innehållsanalys gjordes på åtta vetenskapliga artiklar innehållande kvalitativ metod. Artiklarna granskades först enligt Willman, Stoltz & Bathsevani bedömningsmall och därefter utifrån en mall för vetenskaplighetsgranskning beskriven av Granehein & Lundman för att vara säker på att artiklarna hade vetenskaplig evidens. I resultatet framkom blandade känslor som kvinnor upplever upp till tio år efter aborten. Exempel på känslorna är nedstämdhet, skuld, sorg ångest och förlust, men även positiva känslor som lättnad och bättre självförtroende upplevdes. Nästan alla kvinnor som genomgått en abort blir mer eller mindre känslomässigt påverkade. Även om förekomsten av lättnad var en dominerande känsla fanns en liten grupp kvinnor som drabbades av nedstämdhet som ibland ledde till svår depression. Även om negativa känslor upplevdes efter aborten ångrade kvinnorna sällan sitt beslut om abort. Genom att lyssna till kvinnornas känslor blir det lättare att förstå kvinnornas situation och därigenom kan omvårdnadsbehoven lättare tillgodoses.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kvinnor, inducerad, abort, känslor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carolinew.pdf (224 kB, öppnas i nytt fönster)