Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Sandborg , pp. 49. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Anna Sandborg
sandborg@telia.com
Titel / Title: Pedagogisk utformning av ANT-programmet ”Steg-för-Steg”
Abstrakt Abstract:

Abstrakt


Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för ANT-programmet Steg-för-Stegs pedagogiska upplägg. Genom att:
 Analysera programmets pedagogiska utformning
 Studera några ledares syn på det pedagogiska upplägget.

Metod: Denna uppsats är grundad i en hermeneutisk ansats eftersom intresset var att studera innebörden och dess betydelse och därigenom finna förståelse. Texttolkning av programmets kursmaterial har använts för att kunna se vilken pedagogisk utformning programmet har och intervjuer har använts för att få kunskaper i tre ledares syn på programmets upplägg.

Resultat: Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns två pedagogiska utformningar på Steg-för-Steg program. Då det gäller själva upplägget av programmet har den socialkonstruktivist pedagogisk grund. Och då det gäller hur ledarna ska förhålla sig i programmet lutar det åt en behavioristisk pedagogik implicit med en kognitivistiskt pedagogik. Ledares syn på programmet var i stort sätt positivt med en viss känsla av att programmet var lite väl styrt och tillrättalagt. Den pedagogiska utformningen har lett till att ledare har känt en frustration över att inte få styra och komma med egna åsikter. Studien är med hermeneutiska ansats och söker ökade förståelsekunskap, därför skall inte resultatet generaliseras.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Alkohol, Droger, ANT-program, Familjestärkande program, Hälsofrämjande, Narkotika, Prevention, Tobak, Tonårsmissbruk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Heléne Ivarsson
helene.ivarsson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00