Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Ohlsson; Karolina Thelin , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Hanna Ohlsson, Karolina Thelin
Titel / Title: Alzheimers sjukdom - Upplevelser av att få och leva med sjukdomen
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Antalet personer som får någon form av demenssjukdom ökar som en följd av att människor lever längre och att sjukdomen ökar med stigande ålder. Den vanligaste formen är Alzheimers sjukdom. Demens definieras ofta som de anhörigas sjukdom, den som fått sjukdomen fokuseras det sällan på. Det är en kronisk sjukdom och tillhör en av våra folksjukdomar med dödlig utgång. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av att få och leva med Alzheimers sjukdom. Metod: Studien genomfördes med skönlitterära självbiografier och syftet besvarades med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Resultatet framställdes genom tre teman med tillhörande sub- teman. Det visade sig att kvinnorna kände en stark oro inför vad Alzheimers sjukdom kunde medföra. De levde i en ovisshet om hur livet skulle te sig, det framgick också att kvinnorna bar på en känsla av skam över sin sjukdom. Slutsats: Trots att upplevelserna är mycket individuella gick det ändå att finna likheter mellan kvinnorna. Vid en kronisk sjukdom som Alzheimers sjukdom kan en förändring i den subjektiva kroppen och dess tillgång till världen ske. Det är av vikt att som vårdare och som medmänniska betrakta detta i möten med dem.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Alzheimers sjukdom, upplevelser, livsvärld

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hannao_karolinat_2.pdf (251 kB, öppnas i nytt fönster)