Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pia Ohlsson; Rosita Rylander Bouez , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Pia Ohlsson, Rosita Rylander Bouez
Titel / Title: Mötets betydelse inom palliativ vård - ur sjuksköterskans perspektiv. En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Palliativ vård innebär att ge aktiv total vård till patienten i ett skede när sjukdom inte längre kan botas. Sjuksköterskor som jobbar inom den palliativa vården måste kunna fånga upp patientens behov. Det måste också finnas ett starkt engagemang och lyhördhet för patienten, samt att sjuksköterskan ska kunna se döden som en naturlig del av livet. Enligt sjuksköterskorna är kommunikationen grundläggande för förståelsen mellan henne och patienten, för att kunna känna igen och förstå de känslor och reaktioner som patienten visar. Syftet med studien var att belysa vad sjuksköterskkor upplever vara viktigt i mötet med patienter inom palliativ vård. Metoden var en litteraturstudie där sökningar i databaser utfördes för att erhålla vetenskapliga artiklar som berörde studiens syfte. Vad sjuksköterskorna upplever vara viktigt i mötet med patienter inom palliativ vård redovisas i resultatet, där författarna anknyter till Jean Watsons omvårdnadsteori. Resultatet grundades på sju artiklar och en avhandling som tillsammans bildade fyra teman: Tillgängligehten, närvaron och medvetenheten, medlidande och deltagande förhållningssätt, erfarenheten och kompetensen, omgivningens betydelse för mötet. Studien belyser ett flertal faktorer som sjuksköterskorna anser vara viktigt i mötet med patienten, för att uppnå en god palliativ vård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: palliativ vård, terminalvård, terminal cancer, sjuksköterska, möten

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
hjh@bth.se
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ohlsson&rylander_bouez.pdf (1341 kB, öppnas i nytt fönster)