Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Larsson; Mette Nilsson , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Carina Larsson, Mette Nilsson
Titel / Title: Kvinnors upplevelse av livskvalitet i samband med urininkontinens – en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Urininkontinens är beskriven som en dold sjukdom. Mer än 50 miljoner människor i världen är drabbade av detta tillstånd. Urininkontinens leder till försämrad livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors livskvalitet i samband med urininkontinens. En litteraturstudie med kvalitativ ansats har utförts. Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser inom omvårdnad och medicin. Sex vetenskapliga artiklar användes till resultatet. Innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) utfördes. Resultatet består av tre huvudkategorier. Dessa är faktorer som påverkar livskvaliteten vid urininkontinens, hur livskvaliteten påverkas i det dagliga livet och strategier för att uppnå livskvalitet i samband med urininkontinens. Slutsatser som drogs var att kvinnor med urininkontinens upplevde att livskvaliteten påverkades. Sjuksköterskan har ett ansvar inom detta område då kvinnorna behöver mer kunskap om sitt tillstånd. Detta för att befrämja livskvalitet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kvinnor, livskvalitet, urininkontinens

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/16/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carinal_metten_2.pdf (260 kB, öppnas i nytt fönster)