Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pia Hammarstrand; Carina Stoltz , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Pia Hammarstrand, Carina Stoltz
Titel / Title: Det preoperativa samtalets betydelse för patienters välbefinnande inför anestesi - Litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Många studier har visat att välinformerade patienter upplever mindre oro i samband med anestesi vilket leder till mindre risk att drabbas av intra- och postoperativa komplikationer. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur det preoperativa samtalet leder till välbefinnande för patienter inför anestesi. Litteraturstudien baserades på åtta kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Graneheims och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att patienternas starkaste intryck i det preoperativa samtalet som bidrar till välbefinnande var att sjuksköterskan förmedlade trygghet, att de kände sig sedda som individer och inte som objekt. De viktigaste egenskaper som patienterna upplevde att sjuksköterskan hade i det preoperativa samtalet var lyhördhet, ömhet, lugn och medmänsklighet. Det preoperativa samtalets viktigaste innebörd och utformning var information och att sjuksköterskan var där som en samtalspartner. Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade och skapade tillräckligt med tid i det preoperativa samtalet. Många av de patienter anestesisjuksköterskan möter på operationsavdelningen känner sig otrygga och har många frågor. Detta skulle kunna avhjälpas genom preoperativt samtal. Resultatet av denna studie kan bidra till att öka intresset för framförallt preoperativt samtal genomförda av anestesisjuksköterskor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anestesisjuksköterskor, innehållsanalys, preoperativt samtal, perioperativ dialog, vårdande möte

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amanda Israelsson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: piah_carinas_2.pdf (308 kB, öppnas i nytt fönster)