Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karolina Vessberg , pp. 88. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Karolina Vessberg
Titel / Title: Bangårdområdet - Sundsvalls nya stadsdel
Abstrakt Abstract:

Det pågår ständigt förändringar i samhällsstrukturen som får effekter på många olika nivåer. Det har skett en övergång från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och till kunskapssamhälle. Industriarbetarnas andel av befolkningen minskar till förmån för kunskaps- och servicebaserad verksamhet. Parallellt med denna utveckling har industrin lämnat efter sig stora landsarealer som är välförsedd med infrastruktur. På många platser runt om är det idag vanligt att mark i staden blir tillgänglig på grund av industrins strukturomvandlingar. Att förtäta landområden som industrin lämnat efter sig gör det möjligt att förhindra att staden expanderar över tidigare oexploaterad mark.

I Norden sker en utmärkande inflyttning till storstäder och universitetsstäder. Det innebär att städerna behöver utvecklas för att klara av de ökade kraven det innebär. Det finns således krav på bostäder så väl som arbetsplatser men även effektiva transporter.

Sundsvall har varit och är fortfarande till stor del en industristad men en omvandling av de centrala industriområdena längs fjärden till områden med bostäder, kontor och kommersiell service bör lyftas fram så att staden attraktivitet förstärks och utvecklas. En nedgrävning av järnvägen och förbättrade förutsättningar för resande med tåg skulle även kunna förstärkas Sundsvalls roll i regionen. Sundsvall ligger i mötet mellan E 4 och E14 samt Ådalsbanan, Mittbanan och Ostkustbanan vilket gör staden till centrum i en av de största arbetsmarknadsregionerna i Norrland. Sundsvall är således beroende av inresning. En satsning på förbättrade lösningar av tågtrafiken till, från och genom staden är då av stor vikt, tillsammans med smidiga övergångar mellan olika trafikslag. Ett väl fungerande övergripande nät gör det lättare att uppnå ett ökat resande vilket också kan bidra till att regionen växer. Järnvägen i tunnel är en del i ett väl fungerande övergripande nät.

Examensarbetet presenterar bangårdsområdet som ett av Sundsvalls nästa stora utbyggnadsområden, bangården blir en ny central stadsdel när staden expanderar på tidigare industri- och järnvägsmark. Området är idag en resurs med stora ytor i ett centralt läge och kan bli ett attraktivt tillskott till stadsbilden om området binds ihop med intilliggande områden.

Det måste i samband med en omvandling av industriområdena runt fjärden även nämnas trafiksituationen i staden. E 4 skärmar av innerstaden och är en tydlig gräns mot havet. E 14 är en trafikled med flera infarter till privata fastigheter samt järnvägen genom centrum som i och med utbyggnaden av Botniabanan får väsentligt ökade trafikmängderna med ökade störningar som följd. Det är av avgörande för stadens framtida attraktivitet att dessa problem ordnas eftersom lösningarna kan få positiva följdeffekter för andra delar av staden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: stadsbyggnad, omvandling, infrastruktur

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dela.pdf (5092 kB, öppnas i nytt fönster)
delb.pdf (1572 kB, öppnas i nytt fönster)