Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annelie Virveus; Madlene Wastesson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Annelie Virveus, Madlene Wastesson
Titel / Title: "innebörden av att uppleva sig sedd/icke sedd i mötet med vårdaren" - en kvalitativ innehållsanalys ur ett patientperspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden till föreliggande studie är att en tredjedel till hälften av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta. Flertal av dessa individer upplever att de inte får den information, uppmärksamhet, och det bemötande de önskar av sjukvården. Studiens teoretiska referensram utgår från omvårdnadsteoretikerna Benner, Travelbee och Watson, vilka anser att vården alltid ska bedrivas utifrån patientens upplevelser och situation. Studiens syfte var att belysa innebörden av att uppleva sig sedd/icke sedd i mötet med vårdaren, utifrån patienter med långvarig smärta. Syftet besvarades genom en kvalitativ innehållsanalys av skönlitteröra böcker, utifrån två kvinnors perspektiv. Matieralet analyserades och sammanställdes med hjälp av Malteruds (1998) analysprocess för kvalitativt angreppssätt. Resultatet uppvisar en mångfald av upplevelser med innebörden av att uppleva sig sedd/icke sedd. Resultatet uppvisar en mångfald av upplevelser med innebörden av att uppleva sig sedd/icke sedd. Resultatet presenterar följande tio teman: upplevelse av bekräftelse, välbefinnande, osäkerhet, maktlöshet, frustration, kränkning, otrygghet, ovisshet samt att inte känna sig trovärdig och upplevelser av att inte bli behandlad som en helhet. Studien påvisar likaså att män som upplever långvarig smärta har dylika upplevelser som kvinnor i mötet med vårdaren.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: långvarig smärta, patient perspektiv, kvalitativ metod, interaktion, sjuksköterska-patient relation, möte, sedd, icke-sedd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Annika Larsson-Mauleon
alr@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: virveus&wastesson.pdf (1497 kB, öppnas i nytt fönster)