Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annette Hemberg; Amira Veletanlic , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Annette Hemberg, Amira Veletanlic
Titel / Title: Att uppleva hälsa och ohälsa i ett nytt land
Abstrakt Abstract:

Hälsa är ett centralt begrepp för sjuksköterskan. Det finns många definitioner av begreppet men vad som betraktas som hälsa varierar från individ till individ och är förknippat med grundläggande värderingar och kulturmönster. Det finns också många faktorer som kan påverka hälsan. Sverige har alltmer blivit ett mångkulturellt samhälle och detta visar sig även i vården. Studier visar på att invandrare har sämre hälsa än svenskar. För att kunna ge en individspecifik omvårdnad till personer med en annan kulturell bakgrund behöver hälso- och sjukvårdspersonal få en djupare förståelse för dessa personer. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelse av hälsa och ohälsa samt vad som kan påverka upplevelsen av hälsa hos personer med annan kulturell bakgrund. Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteraturstudien baseras på tio vetenskapliga artiklar och resultatet i dessa har systematiskt analyserats. I resultatet framkommer två olika kategorier, nämligen känsla av tillhörighet, vilket visade sig leda till upplevelse av hälsa och känsla av främlingskap, vilket visade sig leda till upplevelse av ohälsa. Det finns många faktorer som kan påverka upplevelsen av hälsa. Det är av stor betydelse att personal inom hälso- och sjukvård har kunskap om och förståelse för vad som kan påverka upplevelsen av hälsa och hur omvårdnaden kan bli kulturkongruent. Denna förståelse kan då leda till att personer med annan kulturell bakgrund får en omvårdnad som ar anpassad efter deras behov. Det är också viktigt att utgå ifrån den enskilde individens perspektiv genom att möta honom/henne i den situation som han/hon befinner sig i nu och börja just där. Detta kan i sin tur leda till att personer med annan kulturell bakgrund i större utsträckning kan uppleva hälsa och välbefinnande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: litteraturstudie, upplevelse, hälsa, ohälsa, immigranter, annan kulturell bakgrund, Sverige, tillhörighet, främlingskap, förståelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ania Willman
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: att_uppleva_halsa_o_ohalsa_i_ett_nytt_land_vt06.pdf (4566 kB, öppnas i nytt fönster)