Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oscar Landström; Oskar Odervall , pp. 50. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Oscar Landström, Oskar Odervall
Titel / Title: Agil projektmetodik - En studie av den agila metodiken och Scrums inverkan på IT-projekt
Abstrakt Abstract:

Denna undersökning syftar till att undersöka och utvärdera den agila projektmetodiken med
inriktning på Scrum. Vattenfallsmetoden berörs även med avsikt att tjäna som kontrast till agil
projektmetodik och Scrum. Att arbeta utefter en specifik projektmetod eller anamma ett agilt
förhållningssätt kan bidra till att rätt produkt utvecklas och att undvika att projektet misslyckas.

Undersökningen baseras på tre grundpelare; litteraturstudie, intervjuer och undersökning av
befintliga studier. Dessa ligger till grund för de resultat som presenteras och diskuteras i uppsatsen
med avsikt att kartlägga förekommande fenomen i projekt bedrivna efter en agil metod. I uppsatsen
redogörs för och diskuteras resultatet av bedrivna intervjuer med personer i IT-branschen samt
resultatet av befintliga studier utförda på bland annat Microsoft och Adobe Systems. Resultatet som
redogörs i undersökningen pekar på tydliga fördelar med den agila projektmetodiken och Scrum,
men även vilka nackdelar metodiken medför. Delar som diskuteras är bland annat den iterativa
utvecklingens inverkan, kundinteraktionen i en agil process samt kravspecifikationen och
planeringens roll.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Informatics
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Projektmetodik, Agila metoder, Scrum, Vattenfallsmetoden.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vcn3h
Program:/ Programme Webbutveckling
Registreringsdatum / Date of registration: 06/17/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutgiltig_version_kandidatarbete_osod09_osla09.pdf (320 kB, öppnas i nytt fönster)