Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lina Jonsson; Kristian Olsson; Mattias Olsson; Shabnam Tahajjod , pp. 50. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Lina Jonsson, Kristian Olsson, Mattias Olsson, Shabnam Tahajjod
linajonsson80@hotmail.com, mf@sero.nu, ie99mol@student.bth.se, he99sta@student.bth.se
Titel / Title: Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv
Översatt titel / Translated title: How to manage stress seen from a leadership perspective
Abstrakt Abstract:

Title: How to manage stress seen from a leadership perspective

Authors: Lina Jonsson, Kristian Olsson, Mattias Olsson,
Shabnam Tahajjod

Supervisor: Marie Aurell

Department: Department of Business Administration, IEM

Course: Bachelor thesis in Business Administration, FEC 007

Question of issue: How can we understand stress managing at a workplace seen from a leadership perspective?

Method: We have chosen a qualitative method for our thesis with inter-views as qualitative data collection. The interviews had a low grade of standardization.

Result: On the basis of our question of issue we have drawn the con-clusion that it is important to create comfort at the workplace, that there are a safety and a feeling of handle the work tasks and that there is a plentiful information flow between managers and employees to manage to handle the workplace stress situa-tion.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Titel: Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv

Författare: Lina Jonsson, Kristian Olsson, Mattias Olsson,
Shabnam Tahajjod

Handledare: Marie Aurell

Institution: Institutionen för ekonomi och management, IEM

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC 007

Frågeställning: Hur kan vi förstå stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv?

Metod: För vår uppsats har vi valt en kvalitativ metod med intervjuer som kvalitativ datainsamling. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering.

Slutsatser: Utifrån vår frågeställning har vi kommit fram till att det är vik-tigt att skapa trivsel på arbetsplatsen, att det finns en trygghet och känsla av att klara av arbetsuppgifterna samt att det sker ett rikligt informationsflöde mellan chef och anställda för att kun-na hantera arbetsplatsens stressituation.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: stress, stresshantering, ledarskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
marie.aurell@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell, Carina Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jonsson olsson olsson tahajjod.pdf (341 kB, öppnas i nytt fönster)