Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Holm; Sara Weréen , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Anna Holm, Sara Weréen
Titel / Title: Musik i demensvården
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Att drabbas av en demenssjukdom innebär påverkan på såväl kommunikation, känslor, kroppsspråk, beteende och varseblivning. I vården av dementa är det av stor vikt att se till hur personen var innan dess att sjukdomen bröt ut. Det är viktigt att möta vårdtagaren på sin nuvarande nivå och samtidigt stimulera kropp och själ. I dessa sammanhang kan musik vara ett bra hjälpmedel då den har många positiva effekter. Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen har använts för att belysa vikten av personligt engagemang, inlevelse och professionellt bemötande. Syfte: Syftet med studien var att belysa de positiva effekterna av musik i vården av dementa. Metod: Studien baseras på en litteraturstudie där det i analysen framkom fem kategorier. Resultat: Dessa presenteras under kategorierna: Förbättrat kroppsspråk, Förbättrad mental/rumslig medvetenhet, Förbättrat känslotillstånd, Förbättrat beteende samt Förbättrad kommunikation. Diskussion: Vidare i studien lyftes det fram bitar ur resultatet som ansågs speciellt intressanta, såsom exempelvis musikens inverkan på ökad förmåga att kommunicera och uttrycka sin vilja samt åsikter. Att uppnå positiva effekter av musik är relativt enkelt på en vårdavdelning då enbart enkla redskap krävs. Kring de utlyfta bitarna diskuterades det både positivt och negativt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: musik, demens

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Krona
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: musik_i_demensvarden_vt06.pdf (2535 kB, öppnas i nytt fönster)