Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tiburtius Gelinder; Lisa Sandin , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Tiburtius Gelinder, Lisa Sandin
Titel / Title: Påverkar kunskap attityden till trycksår
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Trycksår är en kvalitetsindikator på omvårdnaden, med rätt använda metoder kan trycksår helt förebyggas. Trots detta förekommer trycksår fortfarande och orsakar stort lidande för de som drabbas. En attityd till någonting (attitydobjekt) kan bestå av en uppfattning som kommer sig av kunskap och erfarenhet, en känsla för attitydobjektet och en intention bakom handlingen. Attityden kan ge sig i uttryck i form av ett beteende, sk manifest attityd. En del i attitydbegreppet är kunskap och kunskap i sig själv kan delas upp i teoretisk och praktisk kunskap. Metod: Litteraturstudie med manifest innehållsanalys, där tio artiklar granskades. Syfte: Undersöka hypotesen att kunskap hos vårdpersonalen påverkar den manifesta attityden till trycksår. Resultat: Områdena kunskap och brist på kunskap undersöktes. Delområden inom kunskap var befintlig kunskap, skillnader inom kunskap och värdering av kunskap. Inom området brist på kunskap framkom praktisk okunskap, behov av ny kunskap, områden där kunskapsbrist gör sig gällande och hinder för ny kunskap. Slutsats: Kunskap påverkar den manifesta attityden, källan till kunskapen kan dock vara grundad i rutiner och traditioner. De sociala normerna har påverkan på hur och om kunskap används

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kunskap, attityd, trycksår, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: paverkar_kunskap_attityden_till_trycksar_vt06.pdf (3039 kB, öppnas i nytt fönster)