Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nazeena Appelkvist; Karin Carlsson , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Nazeena Appelkvist, Karin Carlsson
Titel / Title: Vilken betydelse har vårdmiljön för patienter med demenssjukdom?
Översatt titel / Translated title: The effects of health facility environment for patients with dimentia
Abstrakt Abstract:

För att patienter med demenssjukdom ska kunna orientera sig, bör miljön utformas så att den stödjer individen. förändringar kan göras i deras miljö såsom att använda namnskyltar på förrar och olika färger på väggar och golv. Syftet med studien var att belysa hur vårdmiljöns utformning kan stödja förmågan av tidsuppfattning och orientering för patienter med demenssjukdom. Metoden som användes var litteraturstudie av artiklar baserade på kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Polits och Hunglers arbetsmodell användes vid artikelsökningen. Analysen av artiklarna grundades på Graneheims och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att färg och färgdesign är betydelsefulla för orienteringen. Vårdmiljöns utformning påverkade beteendet hos patienter med demenssjukdom både i positiv och negativ riktning. Slutsats; Om vårdmiljön är tydligt utformad, d v s att rummens funktion visas genom användning av färg, tillgång till ljus och fönster, ökar möjligheten för patienterna att orientera sig och därmed påverkas de på ett positivt sätt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: demenssjukdom, vårdmiljö, orientering, interiördesign, färg

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
hjh@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: appelqvist&carlsson.pdf (1523 kB, öppnas i nytt fönster)