Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Ohlsson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Ida Ohlsson
Titel / Title: Palliativ - En begreppsanalys
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Hur vet vi som sjuksköterskor vad som menas när det talas om palliativ? Världen utvecklas och så gör även begreppen i den. Genom att studera ord får forskaren reda på den egentliga betydelsen och den allmänna definitionen.
Syfte: Att klargöra och definiera begreppet palliativ.
Metod: Begreppsanalysmodell av Walker och Avant (1995). Studien är byggd på vetenskapliga artiklar, ordböcker och lexikon.
Resultat: Ur den lexikala och litterära analysen växte studiens kärna fram, attributen. För att begreppet palliativ skall kunna infrias krävs det obotlig sjukdom, tillfällig hjälp, lindring och stöd. Genom ett modellfall och ett motsatsfall redovisas ytterligare vad begreppet är och inte är. Begreppet beskrivs ytterligare med förutsättningar och konsekvenser.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Concept, analysis, Palliative, care

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: idao.pdf (340 kB, öppnas i nytt fönster)