Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Michael Norrgren; Lisa Olofsson , pp. 39. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Michael Norrgren, Lisa Olofsson
michaelnorrgren@gmail.com, lisa.olofsson86@gmail.com
Titel / Title: Patienters upplevelser av isoleringsvård i samband med smittfarlig sjukdom/infektionskänslighet - En Litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Isolering är en vårdform som antingen skyddar en infektionskänslig person eller förhindrar spridning av en smitta från en patient till en annan. Isolering kan orsaka ett lidande i form av psykisk påfrestning hos patienten. Orsaken till lidandet är främst bristen på information angående isolering.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vårdas på en isoleringssal ur ett patientperspektiv. Metod: En litteraturstudie av åtta granskade kvalitativa artiklar. Innehållsanalysen är gjord enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier; Patientens upplevelse av säkerheten, upplevelsen av vårdmiljön i de dagliga rutinerna samt patientens upplevelser av kommunikation. Studien visar att bristen på kommunikation med anhöriga och vårdpersonal är en stor negativ faktor för patienten, som upplever att vårdpersonalen inte tar sig tillräckligt med tid för att ge patienten den information de upplever sig behöva. Tiden i isoleringen upplevs passera långsamt och vara tråkig om det saknas tillgång till någon form av sysselsättning. Tiden upplevs passera snabbare om patienterna har tillgång till teve, telefon och Internet och har då större möjlighet att följa med i vad som händer utanför rummet när de kan kommunicera med sina närstående. Slutsats: De vanligaste upplevelserna av isoleringsvård är negativa; för lite kontakt med personal och anhöriga, för få möjligheter till tidsfördriv men även brist på information om vad isoleringsvård innebär. Isoleringsvården kan dock göras mindre negativ med mer besök, möjligheter till sysselsättning samt mer information från personalen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Isoleringsvård, patient, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8svb2l
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012norrgren.pdf (835 kB, öppnas i nytt fönster)