Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jeanette Lind; Emelie Sandgren , pp. 37. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Jeanette Lind, Emelie Sandgren
Titel / Title: Möten i palliativ hemsjukvård – Sjuksköterskors erfarenheter
Abstrakt Abstract:

Utvecklingen av svensk hemsjukvård har gjort det möjligt för alltfler personer att vårdas i det egna hemmet den sista tiden i livet. Mötet med svårt sjuka och döende personer i hemmet ställer krav på sjuksköterskorna som ska delta i vården. Det är viktigt att redan från första mötet skapa en relation präglad av förtroende och tillit. Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av mötet med svårt sjuka personer med behov av palliativ vård i hemmet. Metoden som användes var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Artiklarnas resultatdelar analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys så som den är beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Resultatet presenterades i tre kategorier: Att skapa en relation utifrån mötet, Att arbeta nära döden och Att utvecklas i en utmanande miljö. Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskorna generellt är tillfreds med sitt arbete, trots att de ställs inför flera svåra och känslosamma situationer. Slutsatsen blev att mötet med svårt sjuka och döende personer upplevdes som en källa till utveckling och lärande på personlig och professionell nivå.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Erfarenheter, möte, palliativ, vård, relation, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catrin Berglund-Johansson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jeanettel_emelies.pdf (190 kB, öppnas i nytt fönster)