Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Henriksson; Linda Åström , pp. 18. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Johanna Henriksson, Linda Åström
Titel / Title: Livet efter bypassoperation
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Ischemiska hjärtsjukdomar leder till att hjärtmuskulaturen drabbas av försämrat blodflöde och därmed syrebrist. Sjukdomar representerade i denna grupp är exempelvis kärlkramp, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Ungefär en procent av Sveriges befolkning, cirka 90 000 individer drabbas årligen av någon form av ischemisk hjärtsjukdom. Den vanligaste orsaken är fetthaltiga ämnen ansamlats i hjärtats kranskärl så kallad åderförkalkning. I vissa fall kan skadan som orsakats av ischemiska hjärtsjukdomar behöva åtgärdas genom operation. Då kan en så kallad koronar bypassoperation bli aktuell. Denna innebär att en passage (bypass) skapas förbi de förträngda områdena i hjärtats kranskärl. I Sverige görs ungefär 6000 bypassoperationer varje år. Operationen förändrar individens liv dramatiskt och härmed även dennes livskvalitet.
Syfte: Att belysa hur individer som genomgått koronar bypassoperation upplever sitt liv efter operationen
Metod: En litteraturstudie utförd via Blekinge Tekniska Högskola i databasen Academic Search Elite
Resultat: Den som genomgått bypassoperation kände glädje och tacksamhet över att vara vid liv och att ha fått en ny chans. Familj och vänner utgjorde ett betydande och avgörande stöd under konvalescensen. Känslor såsom rädsla, nedstämdhet, oro och osäkerhet var vanligt förekommande och ledde i vissa fall till depression. Att finna viljan till tillfrisknande upplevdes som ett eget ansvar och något som bör ske i varje individs egen takt. Att acceptera en bypassoperation kunde vara svårt då individen temporärt kunde uppleva en förlust av kontroll över sin situation. Att återfå denna kontroll och härmed en känsla av trygghet var av betydelse.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Livskvalitet, ischemisk hjärtsjukdom, bypassoperation, trygghet, den subjektiva och levda kroppen

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: johannah_lindaa_2.pdf (256 kB, öppnas i nytt fönster)