Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Kangas; Tove Rådelius , pp. 40. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Therese Kangas, Tove Rådelius
tove.radelius@gmail.com, theresekangas@gmail.com
Titel / Title: Mergervågor ur ett företagsperspektiv
Översatt titel / Translated title: Merger waves from a business perspective
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som styr det enskilda företagets val av tidpunkt för att genomföra M&A-transaktioner.

Metod: Studiens metod är en kvantitativ och kvalitativ beskrivande undersökning bestående av företagen IBM och AT&T. Tre kvalitativa telefonintervjuer samt en personlig intervju genomfördes med fyra investmentbankrådgivare inom M&A för att komplettera den ovan nämnda empirin. Detta för att få en djupare förståelse kring varför företag väljer att genomföra M&A vid specifika tillfällen. Valet av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling ansågs relevant i förhållande till frågeställningen och syftet. Det empiriska materialet ställdes sedan mot uppsatsens teoretiska referensram.

Slutsatser: Våra slutsatser är att det enskilda företagets val av tidpunkt för att genomföra en M&A-transaktion påverkas av ett samspel mellan finansieringsmöjligheter, företagsvärdering och industrikonkurrens. Vår studie visar att de viktigaste faktorerna är värdering och finansiering då dessa påverkar företag oavsett vilken industri de är verksamma inom.

Varje vinstmaximerande företag strävar efter att köpa företag som är undervärderade vilket ger bra värde för pengarna och som kan finansieras med billiga lån. Företag kan därför avvakta med att uttrycka ett intresse för ett företag till dessa två faktorer stämmer, alternativt genomföra en opportunistisk transaktion när förhållandena ser attraktiva ut. Finansiering och värdering kan även förklara våg fenomenet genom att dessa är tillgängliga till samma villkor för alla företag samtidigt, vilket innebär att flera företag kan välja att utnyttja möjligheterna vid samma tidpunkt.
Vidare har vi kommit fram till att företags val av tidpunkt för M&A-transaktioner ofta påverkas av konkurrenters M&A-aktivitet p.g.a. att företag inte vill förlora marknadsandelar. Alternativt kan en konkurrents M&A-transaktion fungera som ett riktmärke för vad andra liknande företag är värda. Externa faktorer som vi kommit fram till påverkar M&A-transaktioner är industrichocker så som teknologiska innovationer eller avreglering. Dessa sker dock periodvis inom specifika industrier och kan påverka ett företags generella M&A-strategi alternativt M&A-aktivitet på långsiktig skala, snarare än kortsiktig.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Mergers & Acquisitions, M&A-vågor, Timing av M&A, IBM, AT&T

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xjh57
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 08/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
henrik.sallberg@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012kangas.pdf (555 kB, öppnas i nytt fönster)