Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Antigona Ibishi , pp. 46. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Antigona Ibishi
gona_ibishi@hotmail.com
Titel / Title: "Etnisk diskriminering i affärer". En kvalitativ studie i hur några kunder med annan etnicitet än svensk upplever affärsanställdas bemötande
Översatt titel / Translated title: “Ethnic discrimination in stores”. A qualitative study in how some
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur några kunder med annan etnicitet än svensk upplever bemötandet av affärsanställda. Fokus riktas mot affärsanställdas bemötande av kunder med annan etnicitet än svensk när de ska handla dagligvaror eller kläder.
För att kunna uppfylla syftet med studien, genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra invandrare, två kvinnor och två män. Informanterna var i åldrarna mellan 22 till 57 år gamla och kom till Sverige från Afghanistan, Kosova och Portugal för mellan två till 16 år sedan. Begrepp som omnämns i studien upprepade gånger är diskriminering och fördomar, vilka också definieras utförligt och behandlas i arbetet. Den tidigare diskrimineringsrapport som det tagits del av i föreliggande studie handlar bland annat om hur ungdomar och unga vuxna med afrikans bakgrund upplever diskriminering och rasism i Sverige. Dessa vittnar om dagliga kränkningar baserade på stigmat mörkare hudfärg/utseende. Diskriminering och rasism upplevs av de intervjuade genom att de utsätts för ifrågasättning att vistas på vissa platser och områden via rasistiska skällsord och övervakning. Effekten av dessa blir att de färgas av sina erfarenheter, ”de färgas av Sverige” och utvecklar rädslor av olika slag.
Denna uppsats empiri analyserades utifrån studiens bakgrund och teori som utgörs av Elias Norberts och John L Scotsons ”Etablerade och Outsiders”. Denna teori beskriver hur etablerade maktförhållanden vidmaktshålls av dem som utövar makten och hur en person stämplas eller etiketteras som avvikare. Resultatet analyserades också utifrån Erwing Goffmans stigmatiseringsteori som beskriver hur stigmatiserades livs potentialer eller möjligheter minskas av de ”normala”. Analysen bidrog till att vissa slutsatser kunde dras. I likhet med den tidigare forskning som jag har tagit del av, visade studien bland annat att informanterna upplevde att de inte blir bemötta på samma vis som svenska kunder när de handlar i butiker/affärer. De upplever att de diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet och stigmatiseras för att de blir behäftade med ett stigma som inskränker deras handlingsutrymme i det offentliga, i butiker/affärer och även andra områden.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Stigma, Invandrare, Etablerade, Outsiders, Affärsanställda

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/01/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
kar@bth.se
Examinator / Examiner: Gunilla Albinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

gona_ibishi@hotmail.com