Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Carlsson; Filip Sandstedt; Filip Åkesson , pp. 55. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Emma Carlsson, Filip Sandstedt, Filip Åkesson
Titel / Title: Internprissättning i offentlig verksamhet – En utvärderingsstudie av internprissystemet på Blekingesjukhuset i Karlskrona
Översatt titel / Translated title: Transfer pricing in public sector – an evaluation of the transfer pricing system at Blekingesjukhuset in Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Syfte
Studiens syfte är att utvärdera internprissystemet på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Metod
Uppsatsen är en fallstudie av internprissystemet på Blekingesjukhuset i Karlskrona. För att tillföra en viss bredd till utvärderingen utgörs vårt empiriska material av intervjuer med såväl verksamhetschefer, planeringsstrateg, controllers samt sjukhusets ekonomidirektör. Med avsikt att underlätta presentationen av studiens resultat och utvärderingen, som sådan, har vi utformat en utvärderingsmall baserad på den information som samlats in under våra intervjuer.

Slutsatser
Studien pekar på att sjukhuset använder internprissystemet i syfte att skapa kostnadsmedvetenhet bland de anställda, för att på så sätt förhindra överkonsumtion av tjänster som utförs internt. Resultatet tyder vidare på att internprissystemet är behäftat med åtskilliga brister avseende bland annat dess struktur, men också avseende implementeringen av och ansvaret för systemet. Detta resulterar i svårigheter att uppnå det tänkta syftet och systemet är därför inte målkongruent. Effekterna eller avtrycken av internprissystemet har således varit små.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose
The purpose of this study is to evaluate the transfer pricing system at Blekingesjukhuset in Karlskrona.

Method
This essay is a case study on the transfer pricing system at Blekingesjukhuset in Karlskrona. To be able to make a rather broad evaluation our empirical material consists of interviews with division managers and controllers as well as the hospitals´ finance manager. In order to simplify the presentation of the results of this study and the investigation, as such, we have created a model for evaluation based on the information gathered in our interviews.

Results
The results show that the hospitals´ purpose using a transfer pricing system is to create cost-consciousness among its employees and in that way reduce the internal consumption of health care services. Furthermore the results prove several weaknesses in the structure of the transfer pricing system, but also in the manner of which the system has been implemented and how it is supervised. This resulting in difficulties achieving the systems´ intended purpose or goals. Thus, the imprints or the effects using the transfer pricing system have been small.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Internprissystem, Transfer pricing, utvärdering, evaluation, Blekingesjukhuset

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 07/07/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg & Björn Ljunggren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: internprissättning i offentlig verksamhet.pdf (613 kB, öppnas i nytt fönster)