Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Ljungberg; Karin Thomasson , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Annika Ljungberg, Karin Thomasson
Titel / Title: Sjuksköterskans omvårdnad för att bevara patientens livskvalitet inom palliativ vård – En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Palliativ vård är en aktiv helhetsvård, där patientens omvårdnad ska vara i centrum. Sjuksköterskans kunskap om palliativ vård är grundläggande för att det ska bli en bra vårdsituation. En av sjuksköterskans huvuduppgifter var att bidra till att patienten fick en bra livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad för att bevara den vuxna patientens livskvalitet inom palliativ vård. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Resultat: Resultatet utmynnade i temat ”att se den andra människan”. De olika kategorierna som framkom visade på sjuksköterskans förmåga till; god kommunikation, att genom närvaro skapa en god relation och medföra trygghet, att kunna se hela patientens situation och det vårdande mötet, som bidrog till att bevara patientens livskvalitet. Diskussion: I diskussionen framkommer det att ett av det viktigaste redskap sjuksköterskan hade, var förmågan till god kommunikation med patienten för att kunna uppfatta patientens behov och för att därigenom förstå hans situation. I diskussionen framkommer det även att det är enbart patienten själv som kan värdera sin egen livskvalitet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kommunikation, livskvalitet, omvårdnad, palliativ vård, patient, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annikal_karint_2.pdf (366 kB, öppnas i nytt fönster)