Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jennie Kjellgren; Gaida Lundberg , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Jennie Kjellgren, Gaida Lundberg
Titel / Title: Socialt nätverk och levnadsvanor hos äldre – En beskrivande studie av samband mellan äldres sociala nätverk och levnadsvanor
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Att åldras medför ofta en naturlig begränsning av aktiviteter. I alla kommuner i Sverige skall socialnämnderna verka för att gruppen äldre människor får behålla sin självständighet under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Äldres livskvalitet påverkas av att ha ett socialt nätverk och delta i aktiviteter.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva samband mellan socialt nätverk och levnadsvanor hos äldre.
Metod: Studien bygger på datamaterial ur SNAC (The Swedish National Study on Aging and Care) som är en pågående studie. I studien har datamaterial från 1372 deltagare använts. Data bearbetades med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i en kvantitativ metod med hjälp av Spearmans rangkorrelation.
Resultat: Resultatet visar att variabler valda med anknytning till socialt nätverk korrelerar med variabler valda ur deltagarnas levnadsvanor. Det fanns ett något starkare samband mellan antalet vänner och de tre aktivitetsvariablerna lättare motion, kulturaktiviteterna bio/teater/konsert och dans. Ett något starkare samband än det svagt positiva, visades i korrelationen om samhörigheten med sitt bostadsområde och dans.
Slutsats: Av resultatet framgår, att det finns positiva samband mellan äldres sociala nätverk och deras levnadsvanor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Levnadsvanor, livskvalitet, socialt nätverk, tillfredsställelse, äldre

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: gaidal_jenniek_2.pdf (374 kB, öppnas i nytt fönster)