Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Resebo Erik; Törnros Caroline , pp. 17. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Resebo Erik, Törnros Caroline
Titel / Title: Livskvalitet, hälsa och social situation hos personer som vårdar respektive inte vårdar närstående
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Till följd av den demografiska utvecklingen och avvecklingen av platser i kommunernas äldreboende kommer framtidens vård att till stor del bedrivas i hemmet och utföras av närståendevårdare. Att själv vara gammal och vårda någon annan kan vara både fysiskt och psykiskt tärande och kan påverka både hälsa och livskvalitet.
Syfte: Syftet var att beskriva livskvalitet, självrapporterad hälsa och social situation hos personer i åldern 60-96 år i Blekinge, som ger stöd/hjälp eller vårdar någon närstående, i jämförelse med män och kvinnor som ej stödjer/hjälper eller vårdar någon närstående.
Metod: Uppgifter togs ur den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National study on Aging and Care. I Blekinge fanns totalt insamlade uppgifter från 1402 personer i åldrarna 60- 96 år och av dessa har vi jämfört 89 närståendevårdare med 89 icke närståendevårdare.
Resultat: Utifrån resultatet om självrapporterad hälsa kan tydas att cirka 70 procent av gruppen närståendevårdare, och lika många i gruppen icke närståendevårdare, anser sig ha en god, mycket god eller utmärkt hälsa. Känslor av ensamhet och depression redovisas genom ett påstående i studien, där resultatet visar att 66 procent av båda grupperna, närståendevårdare och icke närståendevårdare, instämmer eller instämmer helt och hållet i påståendet ” Jag känner mig sällan ensam eller deprimerad”.
Slutsats: Av resultatet framgår, att det inte finns några signifikanta skillnader mellan närståendevårdare och icke närståendevårdare gällande deras hälsa, livskvalitet och social situation.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Närståendevårdare, hälsa, livskvalitet, social situation.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_erikr_carolinet.pdf (1941 kB, öppnas i nytt fönster)