Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Viktoria Lindström; Kristina Andersson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Viktoria Lindström, Kristina Andersson
Titel / Title: Smärta och sömn bland äldre
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Smärta och sömnbesvär är vanligt hos äldre personer och dessa båda faktorer kan på olika sätt påverka hälsa och livskvalité. Syfte: Att kartlägga förekomsten av smärta och sömnbesvär samt undersöka om det fanns samband mellan smärta och sömnbesvär hos ett representativt befolkningsurval i Blekinge i åldern 60-96 år. Metod: Studien är kvantitativ och bygger på redan insamlat material ifrån SNAC (the Swedish National study on Aging and Care). Deskriptiv och analyserande statistik har använts i studien för att kartlägga förekomst och undersöka samband. Resultat: Av de deltagande som hade haft värk/smärta under de senaste fyra veckorna hade 42 % sömnbesvär medan 21 % av de som inte haft värk/smärta hade sömnbesvär. Av kvinnorna var det 68 % och av männen var det 52 % som angav att de hade haft värk/smärta de senaste fyra veckorna. Av kvinnorna hade 37 % sömnbesvär medan 24 % av männen hade sömnbesvär. Diskussion: Ett tydligt samband kunde påvisas mellan smärta och sömnbesvär. Det visade sig även att personer som fick behandling för smärtan i större utsträckning hade sömnbesvär än personer som inte fick behandling. Kvinnor hade i större utsträckning än män både smärta och sömnbesvär. Huvudresultaten i den här studien är statistiskt signifikanta även om signifikansnivån skulle sänkas till 0,001. Genom att öka medvetenheten hos vårdpersonal om förekomsten av smärta och sömnbesvär samt om sambandet mellan dessa faktorer kan förståelsen för patienters behov öka vilket skulle kunna bidra till en bättre vård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Smärta, sömnbesvär, äldre

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: viktorial_kristinaa_2.pdf (350 kB, öppnas i nytt fönster)