Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christina Wieslander , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Christina Wieslander
Titel / Title: Upplevd hälsa hos äldre IT-användare
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Fler människor blir idag äldre vilket kan medföra att fler kommer att behöva dela på samhällets vårdresurser. Informations- och kommunikationsteknologi, IKT utgör ett avgörande utvecklingssteg i dagens samhälle. Kan hälsotjänster på Internet ha positiv effekt på folkhälsan?
Syfte: Att beskriva äldres upplevda hälsa samt undersöka om den relaterar till deras IT-användning hos ett representativt befolkningsurval i Blekinge.
Metod: Statistisk analys där deskriptiv och analyserande statistik har använts för att kartlägga förekomst och undersöka samband. Studien bygger på redan insamlat material från SNAC (the Swedish National study on Aging och Care).
Resultat: Bland internetanvändarna i gruppen 66-åringar uppskattade 86 procent att de hade god, mycket god eller utmärkt hälsa hos icke internetanvändare var motsvarande resultat 64 procent. Bland internetanvändarna i gruppen 84/87-åringarna uppskattade 80 procent av internetanvändarna god, mycket god eller utmärkt hälsa hos icke internetanvändarna var motsvarande resultat 49 procent.
Slutsats: Resultatet i den här studien visar att internetanvändarna skattar sin upplevda hälsa högre än icke internetanvändarna. Ytterligare studier behövs för att kunna tolka vad det positiva resultatet hos internetanvändare är relaterat till.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hälsa, IKT, Äldre

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/23/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: christinaw.pdf (126 kB, öppnas i nytt fönster)