Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Barke MCS-2008:40, pp. 62. TEK/avd. för programvaruteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Daniel Barke
daniel.barke@gmail.com
Titel / Title: Are we ready for Agile Development?
Översatt titel / Translated title: Är vi redo för Agil Utveckling?
Abstrakt Abstract:

In the rapidly changing market of today, companies
need to be responsive and react quickly to changes in
both their competitors’ behaviour but also to changes in
their own technical environment.
In this thesis I have examined the agile characteristics
of a number of companies in Stockholm, with focus on
three agile concepts; Scrum, eXtreme Programming and
Test Driven Development.
The work started off by a prestudy, in which I have
identified the criteria that a company needs to fulfil in
order to be considered agile. This resulted in four main
categories of characteristics; Quality, Flexibility,
Communication and Competence.
After doing the prestudy, these characteristics were
investigated through a combination of a quantitative
study and a case study.
While the results mostly lean towards agile behaviour
rather than non agile, it was shown that a lot of work
still remains, for instance regarding improvements in
the communications area, and also in the way these
companies apply the agile methodologies examined.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Inom dagens snabba marknad behöver företag kunna reagera snabbt och effektivt på förändringar i både sina konkurrenters beteende, men också på förändringar i sin egen tekniska miljö.
I den här uppsatsen har jag undersökt de agila attributen hos ett antal företag i Stockholm, med fokus på tre agila koncept; Scrum, eXtreme Programming och Test Driven Development.
Arbetet inleddes med en förstudie, där jag identifierade de kriterium ett företag behöver uppfylla för att kunna anses vara agilt. Detta resulterade i fyra kategorier av attribut; Kvalitet, Flexibilitet, Kommunikation och Kompetens.
Efter förstudien undersöktes dessa attribut genom en kombination av en enkätstudie och en studie av ett enskilt företag.
Resultaten lutar mestadels åt ett agilt beteende hos de undersökta företagen, men jag har också kunnat påvisa att mycket arbete återstår, exempelvis inom kommunikationsområdet, och även gällande hur de observerade företagen applicerar de tre undersökta agila koncepten.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Agile development, quality, flexibility, communication

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 01/23/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Guohua Bai
gba@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: are_we_ready_for_agile_development.pdf (302 kB, öppnas i nytt fönster)