Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Lindström; Stina Maria Troste , pp. 36. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Johanna Lindström, Stina Maria Troste
Titel / Title: Barncancervården i Sverige - föräldrars upplevelser. En studie utifrån självbiografiska böcker
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den svenska barncancervården eftersträvar en helhetssyn där målet är att vårda och stötta hela familjen då ett barn insjuknar i cancer. Tidigare studier har påvisat svårigheter att implementera familjefokuserad vård inom barncancervården. Föräldrar till barn med cancer upplever stress och sömnsvårigheter. Forskning visar att föräldrar som får stöd och ett gott bemötande från sjukvårdspersonal upplever en trygghet i sin situation. Används filosofin familjefokuserad vård visar tidigare studier att föräldrar blir mer nöjda med sjukvården överlag.
Syfte: Syftet var att belysa hur barncancervården på svenska sjukhus upplevs av föräldrar vars barn har en cancersjukdom.
Metod: En kvalitativ ansats utifrån tre självbiografiska böcker skrivna av föräldrar till barn som haft en cancersjukdom.
Resultat: Föräldrarna upplevde en trygghet då det fanns gott om rutinerad och engagerad personal på avdelningarna. Dock upplevde föräldrarna ilska och rädsla då personalen vid något tillfälle saknade kunskap och erfarenhet av så svårt sjuka barn. Vid svåra situationer kände föräldrarna en trygghet att kunna stötta sig till personalen. Föräldrarna kände lugn och tillit då de kände personalen och när personalen upplevdes ha kontroll över situationen. Föräldrarna upplevde både positiva och negativa känslor mot den fysiska miljön.
Slutsats: Genom en inblick i föräldrarnas upplevelser av barncancervården ger detta en ökad förståelse och kunskap till sjukvårdspersonal. Problem inom familjefokuserad vård har identifierats och studien kan ligga som grund till ett förbättringsarbete.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barncancervård, Sverige, Föräldrar, Upplevelser, Familjefokuserad, vård, Sjukhus, Kvalitativ, studie, Självbiografier

Publication info

Dokument id / Document id: houn-92uepq
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/10/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Peter Anderberg
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012lindström.pdf (480 kB, öppnas i nytt fönster)