Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ann-Sofie Gullin , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Ann-Sofie Gullin
Titel / Title: Patientens upplevelser av vård och rehabilitering i samband med en höftfraktur - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden beskriver att ungefär 19 000 personer ådrar sig en höftfraktur varje år i Sverige, och är en vanligt förekommande skada hos äldre människor. Antalet höftfrakturer kommer sannolikt att öka i takt med att antalet äldre människor ökar i samhället. Sjuksköterskorna behöver kunna sätta sig in i patienternas behov och ge en bra omvårdnad. Denna patientgrupp är ofta utsatt och rehabiliteringen kan bli långvarig. Syftet var att belysa patienternas upplevelser av vård och rehabilitering vid en höftfraktur. Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på sju vetenskapliga artiklar. Analysen utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys vilket innebar att tolka och granska texter för att få en helhet av materialet. I resultatet framkom det fyra kategorier; upplevelser i samband med skadan, upplevelse av att vara begränsad och beroende, motivering till rehabilitering samt framtidstankar efter frakturen. Dessa kategorier beskriver patienternas upplevelse av vård och rehabilitering i samband med en höftfraktur. Slutsatsen var att rehabiliteringen upplevs av många som krävande men samtidigt positiv. Information och en bra kommunikation är viktigt för att patienten ska känna sig delaktig i rehabiliteringen Personerna vill bli bättre för att få ut så mycket av sin framtid som möjligt. De vill ha kvalité i sitt liv.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Höftfraktur, rehabilitering, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8y8dhq
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/17/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amanda Hellström
Examinator / Examiner: Doris Boman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gullin.pdf (384 kB, öppnas i nytt fönster)