Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Hernström; Josefin Ingvarsson Nilsson , pp. 40. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Sara Hernström, Josefin Ingvarsson Nilsson
Titel / Title: Hur upplever patienterna vistelsen på akutmottagningar? - En litteraturstudie utifrån patienternas perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: För många individer är akutmottagningen den första kontakten med vården. Det är vanligt med överfulla akutmottagningar, vilket i sin tur leder till längre väntetider. Många patienter är inte nöjda med den omvårdnad de får på akutmottagningar, samt upplever många väntetiden som onödigt lång och informationen otillräcklig.
Syfte: Att belysa patienternas upplevelser av vistelsen på akutmottagningar.
Metod: En litteraturstudie med tio artiklar utfördes med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i CINAHL och PubMed. Kvalitetsgranskning utfördes med CASPs modell och Graneheim och Lundmans innehållsanalys låg till grund för artikelanalysen.
Resultat: Flera patienter upplevde väntetiden under sin vistelsen som lång och att den genererade ett onödigt lidande. Många patienter önskade att de hade fått information om väntetiderna för att lättare kunna hantera situationen. Sjukvårdspersonalen upplevdes av vissa patienter som omtänksam, empatisk och trygg. Andra patienter upplevde att de blev bortglömda samt att de var ovälkomna på akutmottagningen.
Slutsats: Patienter på akutmottagningar upplevde under vistelsen att informationen brister, vilket gjorde att väntetiden upplevdes längre än vad den egentligen var. Likaså upplevde patienterna att de behövde information om triagering då de ville ha kunskap om hur det går till på en akutmottagning. Somliga patienter upplevde under vistelsen att sjukvårdspersonalen inte gjorde någonting när de inte syntes till, vilket tyder på att sjukvården brister i informationen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Akutmottagning, information, patient, upplevelse, väntetid

Publication info

Dokument id / Document id: houn-928d4d
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/20/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Stina Valdenäs
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00